Nieuw plan ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio Parijs

Op 21 maart heeft de regio van Parijs (Ile-de-France) het plan "Nouvel Air" (2022-2027) gepresenteerd om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Het plan voorziet onder meer in een uitbreiding van de regeling om de aanschaf van schone voertuigen te stimuleren, maatregelen ten gunste van de ventilatie in kinderdagverblijven en scholen en steun voor innovatie om de ammoniakemissies van de landbouwsector te verminderen.

Het nieuwe luchtkwaliteitsplan is een vervolg op het plan "Changeons d'air" (2016-2022), het eerste plan ter bestrijding van de luchtverontreiniging in de regio Ile-de-France. Dit plan heeft volgens de regio geleid tot een snelle en duurzame verbetering van de luchtkwaliteit in de regio met een verlaging van 30 à 40% van fijnstof en stikstofdioxiden. “In 2010 waren 2,9 miljoen mensen in Ile-de-France blootgesteld aan een overschrijding van de drempelwaarden en vandaag zijn dat er minder dan 60.000", voegt de regio hieraan toe. Maar "de gezondheidsschadelijke vervuilingsniveaus blijven hoger dan de nieuwe door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen waarden en de situatie verslechtert voor ozon", erkent de regio.

Het doel van het nieuwe plan is dus om "verder te gaan dan de Franse regelgeving en de WHO-drempelwaarden na te leven", aldus Olivier Blond, vertegenwoordiger van de regio voor milieu en gezondheid. Het plan stelt met name voor om voor 2030 het niveau van de luchtverontreiniging ten opzichte van de huidige reglementaire waarden te halveren. Hiervoor voert de regio acht concrete en transversale acties uit om de luchtkwaliteit in Ile-de-France doeltreffend en duurzaam te verbeteren. Deze acties ter verbetering van de luchtkwaliteit, waarvan de meeste geen specifiek budget hebben, vertegenwoordigen een geraamd totaalbudget van 900 miljoen euro.

De fractie van De Groenen in de regionale raad zijn niet overtuigd van de maatregelen in het plan. Zij hekelen in een persbericht "een lijst van acties zonder gekwantificeerde doelstellingen en die niet gebaseerd zijn op een leesbare en objectieve evaluatie". De oppositiegroep vraagt om "dringende prioritaire acties", zoals "gratis openbaar vervoer bij ernstige luchtvervuiling".

ACHT CONCRETE EN TRANSVERSALE ACTIES

1. Steun voor de aanschaf van schone voertuigen

De regio heeft aangekondigd dat het maximaal aantal schone voertuigen per bedrijf dat voor een subsidie in aanmerking komt zal worden verhoogd naar 5 voertuigen voor ambachtslieden en kleine bedrijven, en naar tien voertuigen voor koeriersbedrijven. De regio wil ook de steun voor de aankoop van bestel- en vrachtwagens op waterstof versterken. Daarnaast zal de regio lokale overheden met minder dan 10.000 inwoners steunen zodat zij een vervuilend voertuig kunnen vervangen door een schoner model. Bestelwagens en speciale voertuigen met een elektrische of waterstofmotor en een gewicht van minder dan 3,5 ton komen hiervoor in aanmerking.

De regio verhoogt het bedrag van zijn subsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen voor de aankoop van voertuigen op waterstof tot 15.000 euro voor een personenauto en tot 30.000 euro voor een bestelwagen.

2. Verbetering van de luchtkwaliteit in en dankzij het OV

De regio wil de luchtkwaliteit in het openbaar vervoer verbeteren. Tot 2028 zal voor twintig van de meest vervuilde stations een budget van 6 miljoen euro worden uitgetrokken. Er zullen 40 ventilatoren worden vernieuwd en nieuwe ventilatoren zullen worden geïnstalleerd. Na een eerste oproep tot het indien van projecten in 2018, die de financiering van het experimenteren van vier oplossingen voor luchtfiltratie voor een bedrag van 1 miljoen euro mogelijk maakte, lanceert de regio een tweede oproep om de reeds geteste oplossingen op te schalen en over een langere periode in te zetten.

3. Overeenkomst met de Parijse luchthavens (Groupe ADP) over de verduurzaming van hun grondmateriaal

De regio Île-de-France zal zich blijven inzetten om de toegang tot de Parijse luchthavens met het openbaar vervoer of duurzaam vervoer te vergemakkelijken en zal de structurering van het waterstofecosysteem en met name de ontplooiing en het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme waterstofinstallaties blijven ondersteunen. De regio wil met de Parijse luchthavens (Groupe ADP) een overeenkomst sluiten ter ondersteuning van de energietransitie van hun voertuigen en grondmateriaal.

4. Een gezond binnenklimaat

De regio wil ook actie ondernemen ten gunste van een gezond binnenklimaat in kinderdagverblijven en scholen, hetzij door de installatie van sensoren, tips en adviezen in goed ventileren of zuiverings- en ventilatiesystemen. Nieuwe scholen die door de regio worden gebouwd zullen beschikken over een efficiënt systeem voor het monitoren van de luchtkwaliteit, evenals de reeds bestaande scholen die een grondige renovatie moeten ondergaan. De regio zal met name financiële steun blijven verlenen aan gemeenten met minder dan 20.000 inwoners om de ventilatie van kinderdagverblijven en scholen te verbeteren en deze uit te rusten met CO2-meters. Deze gemeenten zullen ook financiële steun krijgen om de ventilatie van hun woonzorgcentra te verbeteren.

5. Verduurzaming van stroomaggregaten

De regio wil de ontwikkeling en het gebruik bevorderen van stroomaggregaten op waterstof of met andere duurzame oplossingen. Het gebruik van deze stroomaggregaten zal worden opgenomen in de ecologische bonus voor evenementen die door de regio worden georganiseerd. Om kleine bedrijven in de regio Ile-de-France te helpen bij de aankoop van schone stroomaggregaten, zal dit type aankoop worden toegevoegd aan de lijst van uitgaven die in aanmerking komen voor de bonus "Energie-efficiëntie" en zal de sector van producenten van stroomaggregaten op waterstof financieel worden ondersteund.

6. Ondersteuning van innovatie om de ammoniakemissies te verlagen

Het plan richt zich ook op de landbouwsector. De regio wil innovatie ondersteunen om de ammoniakemissies, die tussen maart en april vervuilingspieken kunnen veroorzaken, terug te dringen. De regio zal een experimenteel programma lanceren dat boeren, op vrijwillige basis, financieel zal ondersteunen bij de toepassing van de door het Franse milieuagentschap Ademe vastgestelde best practices om hen te helpen hun emissies te verminderen, met name in de veehouderij (diervoeding, beheer van mest/gier) en de landbouw (uitrijden van mest).

7. Invoering van een systeem voor toezicht op het risico van hooikoorts

De regio lanceert tevens een actieplan om de monitoring van pollen te verbeteren, de productie van relevante gegevens te versnellen en de informatie voor de doelgroepen (allergiepatiënten, medisch personeel, enz.) te verbeteren. Door sneller informatie uit te wisselen kunnen antihistaminica preventief worden gebruikt, wat de doeltreffendheid ervan verhoogt.

In samenwerking met het Franse aerobiologisch surveillance netwerk RNSA (Réseau national de surveillance aérobiologique) of met een regionale variant hiervan zal een netwerk van elektronische sensoren worden opgezet. Deze sensoren zullen in bijna realtime de in de lucht aanwezige pollen voor het pollenseizoen 2024 kunnen identificeren. Het netwerk zal de oprichting mogelijk maken van "Alerte Pollens Île-de-France", een systeem dat gericht is op allergiepatiënten, met actuele informatie over de te verwachten pollendruk.

8. Oprichting van het “Réseau R”

Het instituut Paris Region zal verantwoordelijk zijn voor het "Réseau R", een nieuw netwerk dat voor lokale overheden is opgericht om hen gemakkelijker toegang te geven tot alle maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren (luchtsensoren, schone voertuigen, pollennetwerk, enz.).

Bron: Région Ile-de-France, Localtis,